Regulamin biblioteki

             

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

 

 • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki 
  i zapamiętać godziny otwarcia biblioteki.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
 • Za zgodą nauczyciela - bibliotekarza książkę można prolongować 
  /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 • Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
 • Z zasobu księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 • Korzystający z księgozbioru podręcznego zapisują swoje imię i nazwisko oraz klasę w zeszycie.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
 • Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 • Uczeń ma obowiązek dbać o książki i oddawać je w takim stanie, jakim wypożyczył.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 

 • Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.
 • Stanowiska komputerowe służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 • Praca przy komputerach jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 • Programy edukacyjne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu.
 • Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 • Zabrania się wkładania własnych nośników informacji do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 • Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy 
  i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 • Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho lub korzystać ze słuchawek.
 • Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik (odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice).

 

                                    

 

 

© Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation